یک خط خطی

برقص،

گویا هرگز کسی تو را نمی بیند.

عاشق شو،

گویا هرگز کسی دلت رانشکسته است.

و زندگی کن ،

گویا بهشت اینجاست

Advertisements